PERİNATOLOJİ – OBSTETRİK

 • Gestasyonel diabet: Hangi tarama testi uygulan malı?
 • Fetal anomalilerin önlenmesi: Bir şeyleri atlıyor muyuz?
 • Anne ölümleri : Önlenebilir nedenler için neler yapılabilir
 • Gebelikte sık görülen infeksiyonlar
 • Gebelikte beslenme – vitamin kullanımının irdelenmesi ve son görüşler
 • Gebelikte serviks, acil servikal serklaj
 • 2.trimester serklaj operasyonlarında prognostik faktörler
 • Erken doğum da fetal fibronektinin kullanımı daha etkinleştirebilir mi?
 • İsteğe bağlı sezeryan ile doğum
 • Progesterone ve preterm doğumun önlenmesi
 • Çoğul gebeliklerin yönetiminde ultrasonografi
 • Postpartum hemoraji amniokoriyonik enfeksiyonun belirteçleri
 • Gebelik boyunca ultrasonografi kime ne sıklıkta yapılmalı?
 • Temel fetal kardiak muayene rutin perinatal taramalara nasıl entegre edilmelidir?
 • Plasenta ve kordon ultrasonografisi
 • 11 – 14 hafta NT dışı tarama testleri
 • Genetik sonografinin optimizasyonu
 • Trombofili tanısındaki tetkikler kimlere, ne zaman uygulanmalı?
 • Plasenta previa akreta yönetim
 • Doğum eyleminde NST, CST’nin yeri
 • IUGR’ de Yönetim
 • Gebelikte ciddi antepartum kanamalar

 

ÜROJİNEKOLOJİ

 • İnkontinans ve prolapsus cerrahisinde mesh kullanımı
 • Mesh komplikasyonları
 • Ön ve arka vajinal duvar onarımı
 • Üriner inkontinansın tıbbi tedavisi
 • Ürodinamik inceleme gerekli mi? Hangi hastaya yapılmalı?
 • Aşırı aktif mesane, İnkontinans cerrahisi komplikasyonları ve yönetimi
 • Ürojinekolojide peser kullanımı ve Kolpokleizis

 

ENDOMETRİOZİS

 • ESHRE yeni endometriozis rehberi neler getirdi?
 • Endometriomalar – IVF vs cerrahi?
 • IVF öncesi derin infiltran endometriozis opere edilmeli mi?
 • Endometriozisin cerrahi yönetimindeki yenilikler
 • Endometriozis, pelvik ağrı ve pelvik cerrahi
 • Endometrioziste ne zaman IUI ne zaman IVF?

 

ÜREME ENDOKRİNOLOJİSİ – İNFERTİLİTE – ART

 • IUI için optimizasyon: Teknik, sperm hazırlama, zamanlama, sayı (1 vs 2)
 • Endometrium kanserli hastalarda IVF
 • Oosit kriyoprezervasyonu
 • Vitrifikasyon: İnsan oositleri ve embriyoları için yeni bir kriyoprezervasyon yöntemi
 • IVF öncesi rutin histeroskopik değerlendirme: Gerekli mi yoksa bir zaman kaybı mı?
 • IVF için minimal stimülasyon, OHSS’yi önleme stratejileri
 • İmplantasyon: İnfertiliteye ne kadar katkıda bulunuyor?
 • Yardımcı üreme tekniklerinin majör komplikasyonları
 • CC rezistan PCOS için cerrahi vs medikal ovulasyon indüksiyonu
 • Tekrarlayan gebelik kayıplarının herhangi bir tedavisi var mıdır?
 • Azalmış over rezervi (DOR) olan infertil kadınların yönetimi
 • Sperm hazırlama teknikleri
 • IUI’ da prognoza etki eden faktörler, Embryo transfer gününün seçimi
 • Çevresel ve fizyolojik etmenlerin IVF başarısına etkilerinin genel bir değerlendirmesi
 • Yüksek implantasyon potansiyeli olan embriyonun seçim kriterleri

 

JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ

 • Low grade squamous intraepithelial lezyonlarda (LSIL) sitolojik yönetim
 • High grade squamous intraepithelial (HSIL) lezyonlar ve AGC: Sitolojik yönetim
 • Endometrial hiperplazi ve EIN’de tedavi yaklaşımları
 • Over kanserinde adjuvan first line tedavi ne olmalı: İntraperitoneal, intravenöz
 • Over kanserinde neo-adjuvant kemoterapi
 • Endometrium kanseri: Orta & yüksek riskin tanımı, cerrahi evrelemenin önemi
 • Over kanserinde lenfadenektominin yeri
 • Lokal tümör yayılımı için “Compartment Teorisi”:
 • Serviks kanserinin kanıta dayalı tedavisinde yeni gelişmeler
 • Adneksiel kitlelerin yönetimi
 • Rekürren over kanserinin tedavisi: Ne zaman operasyon, ne zaman ve hangi kemoterapi?
 • Endometrium kanserinde nükslerde yaklaşım
 • Hidatiform mol yönetimi
 • Jinekolojik onkolojide tarama testleri
 • Epitelyal over kanserlerinde üst abdominal sitoredüksiyon
 • Borderline over tümörlerinde yönetim

 

GENEL JİNEKOLOJİ

 • Adenomyozis: Eski ve hala çözülememiş bir sır
 • Kronik pelvik ağrının etyolojisi: Bir idiopatik ağrı bozukluğu
 • Pelvik ağrı yönetiminde cerrahi olmayan stratejiler
 • Histerektomi sırasında salpingo- ooferektominin artı ve eksileri
 • Disfonksiyonel uterin kanamaların medikal tedavisi
 • Komplet perine yırtıkları ve rektovajinal fistül onarımları
 • Ektopik gebelikte koruyucu cerrahi sonrası fertilite
 • Servisitis : Güncel durum
 • Tekrarlayan vajinitlerde yönetim
 • Mirenanın kontrasepsiyon dışı etkileri
 • Koruyucu HPV aşılarına güncel yaklaşım
 • PID’de güncel yaklaşım
 • Hormonal kontraseptif ajanların metabolik etkileri ve nonkontraseptif yararları
 • Vaginismus : Güncel yaklaşım
 • Kozmetik genital cerrahi
 • Jinekolojik ve obstetrik operasyonlarda cerrahi komplikasyonlar

 

İNFERTİLİTE-ÜREME ENDOKRİNOLOJİSİ

 • Over rezerv testlerini rutin uygulamalı mıyız?
 • Ovulasyon induksiyonunun minimal monitarizasyonu: Güvenli mi? Ne kadar minimal?
 • Antagonistler neden agonistlerin yerini alamadı?
 • Ovulasyon indüksiyonundan sonra kanser riski var mı?
 • PCOS un ilk tedavisi ne olmalıdır?
 • IUI siklusunda amaç kaç folikül olmalıdır?
 • IUI zamanlaması: 36 saat , 42 saat Ne kadar önemli?
 • IUI da ovulasyon indüksiyonunda hangi ajan seçilmeli, doz ne olmalı?
 • IUI da luteal destek başarıyı artırır mı?
 • Hangi PRL değerinde tedavi verilmeli?
 • Açıklanamayan infertilitede ne kadar beklemeli?
 • Varikosel infertilite ilişkisi nedir?
 • Mullerien anomaliler-infertilite ilişkisi: cerrahi ne zaman ,kime?

 

FETOMATERNAL TIP

 • EDT de progesteron tedavisi: Hangisi, nasıl, kime?
 • Beslenme ile EDT azaltılabilir mi?
 • Uterus atonisi: Histerektomiden önce neler yapılabilir?
 • Trombofili ve gebelik komplikasyonları: ne kadar gerçek?
 • Amnion sıvı embolisinden hastalarımızı koruyabilir miyiz?
 • Plasenta accretanın optimal yaklaşımı ne olmalıdır?
 • Fetal rezervi nasıl değerlendireceğiz?
 • Fetal asit-baz durumunu nasıl değerlendireceğiz?
 • Yeni fetal monitorizasyon teknolojileri nelerdir?
 • Göbek kordonu erken mi, geç mi klempe edilmeli?
 • Nasal kemik gerçek mi myth mi?
 • Geç gebelikte(24 Hf) transabdominal USG ye Transvaginal USG taramasıda eklenmeli mi?
 • Amniotik band sendromu gerçek mi myth mi?
 • Plasenta accreta ve vasa previa tanısında USG ye güvenebilir miyiz?
 • Elektif fetal redüksiyon ilk trimesterde erken migeç mi yapılmalı?
 • Folik asit yalnızca NTD önlenmesi çin mi verilmeli? Riski var mı? Dozu ne olmalı?

 

JİNEKOLOJİ

 • Pelvik kitleye yaklaşım: kimde over kanseri riski fazladır?
 • Gebelikte pelvik kitle : yaklaşım ne olmalı?
 • Meme kanseri geçirenlerde over kanseri taraması yapılmalı mı, nasıl?
 • HPV aşısı ekonomik mi?
 • HPV aşılaması ile bütün servikal kanserle önlenebilir mi?
 • HPV tiplendirmesi yapılmalı mı?
 • HPV aşısı nekadar bağışıklık sağlar?
 • HPV aşısının yan etkileri, aşının faydalarınından daha mı fazla?
 • Anormal uterus kanamasında ilk medikasyon ne olmalı?
 • Kolposkopi rutin jinekolojik muayaneye girmeli mi?
 • Subtotal histerektomi : kazandırdıkları, riskleri
 • Ürodinami ne kadar gerekli?

 

ENDOSKOPİ

 • Endometriozis cerrahisi, sınırlarımız ne olmalı?
 • Laparaskopik histerektomi neden yaygınlaşmadı?
 • Derin endometriotik nodül: rektal rezeksiyon mu, traşlanmalı mı?
 • Intramural ağırlıklı myomda histereskopi mi, laparaskopi mi?

  

MENOPOZ –OSTEOPOROZ 

 • Menopozda HRT yeni, yine, yeniden.
 • Menopozda hormon tedavisi sonrası meme kanseri riski doz ve hormon verilme şekli ile
 • ilişkili mi?
 • Hangi dönemde HRT güvenle verilebilir?
 • SERM leri HRT ye kombine etmeli miyiz?
 • Postmenopozal osteoporozda non-hormonal tedavilerin ortaya çıkan yan etkileri nelerdir?
 • HRT de eskiye mi döneceğiz?
 • Yeni çıkan osteoporoz ilaçları neler vaat ediyor?
 • Postmenopozal osteoporoz etyopatogenezi değişiyor mu?

 

KONGRE ÖNCESİ KURSLAR 

 • Ürojinekoloji Kursu
 • Obstetrik Ultrasonografi Kursu
 • Fetal Ekokardiografi Kursu